Homeopathie werkt

Een internationaal gezelschap van gerenommeerde wetenschappers heeft bevestigd dat er bewijs is voor de effectiviteit van homeopathie. Op een conferentie van de European Committee for Homeopathy (ECH) hebben zij hun verbazing uitgesproken over het gebrek aan reactie van de gezondheidsautoriteiten bij zulke opmerkelijke wetenschappelijke resultaten.
  
De professoren hebben zich gebogen over diverse onderzoeksvelden, van diergeneeskundig en humaan klinisch onderzoek tot en met onderzoek naar het werkingsmechanisme van homeopathie, het zogenaamde fundamentele onderzoek.  Vandaag (November 2004) is het officiële verslag van de conferentie, die plaats vond in Brussel van 12-14 november jl., openbaar geworden. Een derde deel van de Nederlanders raadpleegt wel eens een behandelaar voor complementaire geneeskunde. In de helft daarvan gaat het om homeopathie.  Sinds minister Hoogervorst in februari 2004 een opmerkelijke uitspraak deed over homeopathie, is een openbare discussie op gang gekomen over het wetenschappelijk bewijs. De Artsenvereniging voor homeopathie VHAN wil de uitspraken van de wetenschappers aan dit debat toevoegen. Een aantal van die revolutionaire uitspraken, verscheen in een persbericht, naar aanleiding van deze conferentie.

Gefundeerde uitspraken over de werking van Homeopathie:
“De door meta-analyses bevestigde conventionele dubbelblinde studies, hebben evenzeer de doeltreffendheid van de homeopathische geneeskunde aangetoond voor specifieke indicaties zoals hooikoorts, reumatoïde artritis, postoperatieve ileus, astma, diarree bij kinderen, fibromyalgie, griep, middenoorontstekingen, pijnklachten, bijwerkingen van radiotherapie, verstuikingen, K.N.O.-infecties.
Er zijn positieve effecten gevonden bij angst, hyperkinetisch syndroom, spastisch colon, migraine, premenstrueel syndroom en artritis. De eerste resultaten zijn ook zeer bemoedigend voor chronisch vermoeidheidssyndroom, ziekte van Crohn en eczeem.”
Prof. Harald Walach,
universiteit Freiburg, Duitsland

Dan is er terechte vraag van veel tegenstanders van homeopathie, waarom er niets zichtbaar is in een homeopathische verdunning. Waarom er geen moleculen of andere fysieke elementen zichtbaar zijn in een homeopathische verdunning. En waardoor een uiterst heftige verdunning, zoals er sprake is bij homeopathie, nog werkzaam kan zijn.. Over de afwezigheid van zichtbare moleculen in de homeopathische oplossing, doen de volgende twee professoren hun uitspraken:
“Omdat de moleculaire scheikunde niet in staat is deze activiteit te begrijpen, moesten de fysici overtuigd worden om verdere studies uit te werken over de geneesmiddelen. Deze fase is dus aangebroken en de eerste zeer belangwekkende resultaten komen te voorschijn. Het is namelijk vandaag de dag mogelijk om vast te stellen dat er een aan het geneesmiddel specifieke ‘informatie’ aanwezig is in de hoog-gepotentieërde homeopathische oplossingen".
Prof. Louis Rey,
Genève, Zwitserland

“Het woord ‘informatie’ vormt de sleutel tot elke verklaring van de werking der homeopathische geneesmiddelen. De moleculaire farmacologie, de immunologie (leer van het afweersysteem) en de endocrinologie (hormonenleer), kunnen alle functies van het levende organisme niet meer uitleggen.
Het molecuul verklaart namelijk niet alles. Een nieuw wetenschappelijk paradigma is noodzakelijk om het leven te begrijpen. De hedendaagse informatie-farmacologie laat niet alleen toe de werking van de homeopathie te begrijpen, maar tevens ontelbare andere natuurlijke, tot nu toe onverklaarbare functies.”
Prof. Madeleine Bastide,
Immunologe aan de universiteit van Montpellier, Frankrijk
 
 
2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..!
Tot zover het persbericht en enkele van de wetenschappers, die we citeerden. En dan is er natuurlijk ook Nobelprijswinnaar,professor dr. Luc Montagnier. Hij publiceerde een artikel in het tijdschrift SCIENCE, in december 2010, waarin hij, voor de goede verstaander (waaronder toch ook minder begenadigde wetenschappers gerekend zouden moeten worden), uithaalt naar de club van onwetenden.
Volgens Montagnier gaat het om een ‘Intellectuele terreur van onwetenden'. De werking van homeopathie is zo simpel als de verklaringen van de andere wetenschappelijke toppers. Montagnier concludeert aan de hand van zijn vele onderzoeken, o.a. naar DNA, dat de hoge verdunningen waarvan homeopathie gebruik maakt, geen onzin zijn. Hij zegt:
“Sterke verdunningen zijn reëel, het zijn feitelijk de nabootsingen van de originele moleculen.  De sterke verdunningen zijn werkzaam en het zijn waterstructuren geworden, die de originele moleculen van de werkzame stof nabootsen, waarbij hij uitging van verdunningen van 10-18. Er is dan geen enkel molecuul van de werkzame stof meer in het water aanwezig, maar we kunnen wel een signaal opvangen van de oorspronkelijke werkzame stof.”

Maar Nobelprijswinnaar, prof. Montagnier is weggegaan en gaat zijn onderzoek voortzetten aan de Jiaotong Universiteit in Shanghai, China. Volgens de 79 jarige wetenschapper heerst daar een heel andere mentaliteit over en openheid voor homeopathisch onderzoek en is er in Europa een angstcultuur ontstaan over niet-moleculair-zichtbare oplossingen. Er is zelfs een zo’n schandalige druk op homeopathische onderzoekers, dat resultaten van onderzoek, dat uitwijst dat homeopathische oplossingen werken, vaak niet wordt gepubliceerd door top vakbladen, omdat er groepen zichzelf ‘wetenschappers’ noemende, inquisiteurs zijn, die een intellectuele terreur uitoefent op deze onderzoekers. Hij verwijst in dit verband ook naar collega professor Benveniste, die zodanig door de terreur tegen hem werd geraakt, dat hij alles verloor. Zijn baan, laboratorium, zijn onderzoeksgeld en prestige. Montagnier verklaart overduidelijk dat homeopathie geen pseudowetenschap is en ook geen kwakzalverij. Maar de zaak is nog veel erger.. Er is een feitelijke terreur gaande van figuren, die zich tot voor kort ook op WantToKnow manifesteerden. Een groep die zichzelf ‘wetenschappers noemt’ en die er niet voor terug deinst om op de medische pagina’s van Wikipedia volledig valse informatie te plaatsen. En zodra anderen zich ermee bemoeien, door te corrigeren en/of eigen stukken te plaatsen, wordt deze gemanipuleerd of verwijderd. Feitelijk dezelfde terreur als waar Montagnier over spreekt. Zo dichtbij en zo onzichtbaar.
 
Lees dit commentaar van een acupuncturist, die op Wikipedia zijn verhaal kwijt wilde: “De Wikipedia is in handen van fanatieke kwakbusters, oftewel zogenaamde anti-kwakzalvers. Elk medisch onderwerp waarin maar enigszins een complementaire behandelvorm beschreven wordt, wordt meteen gecensureerd. Alle linken, literatuurreferenties en verwijzingen naar ondersteunende bronnen worden eruit geknipt. De Wikipedia wordt vervolgens geheel volgeschreven met de medische info van deze ‘kwakbusters’. Knap van ze, dat wel. Het is maar dat je het weet! Wij zelf hebben bijvoorbeeld vaak objectieve bronnen en verwijzingen geplaatst naar ondersteunende literatuur. Hup, binnen enkele minuten tot uren waren die verwijzingen weg. En soms ook meteen hele delen tekst. Zonder discussie. Gewoon hoppa, weg.”
Voor meer informatie, kijk hier.
 
Waarom is homeopathie voor veel wetenschappers zo moeilijk te geloven?
Het is me ook wat hoor. Als je als wetenschapper wordt opgeleid en je dient allerlei zaken aan te tonen, bijna zwart op wit, dan zit je bij een homeopathisch middel natuurlijk wel heel erg achter de oren te krabben. Met de vraag ‘Waarom’ en ‘Hoe’ in je maag.. Want hoe kan het, dat bij een verdunning van bijvoorbeeld één op 50.000, er nog sprake kan zijn van een ‘werkzame stof’, terwijl er totaal, maar dan ook totaal NIETS van de werkzame stof in het homeopathische middel valt te ontdekken..? Rara, of kijken we niet goed genoeg..?
 
En toch is het feitelijk té simpel voor woorden..
Omdat namelijk elke stof een eigen frequentie heeft, zeg maar een karakteristieke trilling én water de mogelijkheid heeft om frequenties vast te houden en zelfs essentieel de frequentie van een stof vast te houden, kom je op een unieke combinatie van een verdunde frequentie-in-water, in plaats van een verdunde stof. Dus dáár waar de wetenschappers vergeefs zoeken naar een ‘verdunde moleculaire stof’, zouden ze op zoek dienen te gaan naar een ‘verdunde frequentie’, om het zo maar even te noemen. Met de juiste meetapparatuur zou het dus mogelijk moeten zijn deze aan het water overgedragen frequentie te meten.
 
Water houdt frequenties vast?
Over de eigenschap van water om informatie vast te houden, wat frequenties feitelijk zijn, verscheen in 2007 een speciale editie van het Engelse tijdschrift ‘Homeopathy’ (2007;96:141-230). Het is het vaktijdschrift van de Britse ‘Faculty of Homeopathy’ en was in deze editie dus volledig gewijd aan het onderwerp ‘memory of water’, oftewel het geheugen van water.. Het concept van het geheugen van water ontstond in 1988, toen professor Jacques Benveniste in het tijdschrift ‘Nature’ claimde dat extreem hoge (ultramoleculaire) verdunningen van een antistof effect hadden in de degranulatietest van menselijke basofiele granulocyten, een laboratoriummodel voor een immuunrespons. Met andere woorden, het water ‘herinnerderde zich’ de antistof lang nadat die niet meer aanwezig was. Heb je goed gelezen wat hier dus staat? Dat water dus een geheugencapaciteit heeft.. Benveniste’s bevindingen konden nooit overtuigend herhaald worden en werden als pseudowetenschap aangemerkt, maar desondanks is het idee nooit verdwenen.
 
Professor Dr. Jacq. Benveniste (1935), ook wel ‘mister Homeopathie’ genoemd, stierf in 2004 als een gedesillusioneerd man. Inmiddels is er alle reden zijn pionierswerk, rondom het geheugen van water, in ere te herstellen!
Maar wetenschappers uit Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, Groot-Brittannië en de VS publiceerden in deze editie voor het eerst, hun nieuwe onderzoeksresultaten en reviews en discussieerden over wetenschappelijk werk waarin het idee dat water geheugen kan hebben, wordt onderzocht. Dit concept van ‘het geheugen van water’ is voor de homeopaten zoals gezegd een belangrijk, zo niet essentieel onderdeel van hun vakgebied.
 
Professor Martin Chaplin van de afdeling ‘Toegepaste wetenschappen’ aan de London South Bank University merkt in zijn overzicht op: "Er zijn sterke bewijzen voor dat het mechanisme van het geheugen op veel manieren tot stand kan komen. Ook zijn er mechanismen waardoor zulke verdunde oplossingen effecten kunnen hebben op biologische systemen die substantieel verschillen van die van gewoon water"
 
Chaplin is daarbij uiterst kritisch over de ‘niet-wetenschappelijke retoriek’ van sommige wetenschappers die het idee van het geheugen van water verwerpen ‘zonder enig begrip van het onderwerp, zonder enig onderzoek en zonder beoordeling van het totale pakket aan bewijzen’. Feitelijk is dit wetenschappelijk-diplomatieke taal voor de uitdrukking: “Je kletst als een kip zonder kop!” Chaplin is het met hoofdredacteur Peter Fisher eens dat het huidige ‘bewijs’ het vinden van een verklaring voor de claims van de homeopathie een stap dichterbij brengt en dat het geheugen van water een realiteit is. Dat bewijs zou onder meer komen van onderzoek naar de fysisch-chemische veranderingen in extreme verdunningen, die onverwacht afhankelijk blijken van de ouderdom van het monster en het volume waarin de verdunning is bewaard. Weer ander onderzoek laat zien dat door spectroscopische metingen een onderscheid is te maken tussen twee sterk verdunde homeopathische middelen, en iets dergelijks laat de studie van L.Rey zien, maar nu door middel van thermoluminescentie.

‘Het is verbazingwekkend om te zien hoe deze behandelmethode zoveel lijden van kinderen en hun ouders kan oplossen. Hopelijk tonen deze verhalen aan dat anderen deze methode ook succesvol kunnen toepassen.’
Tinus Smits (1946-2010)

Emoto en zijn ijskristallen

Het was het pionierswerk van de Japanse hoogleraar Emoto, dat aantoonde dat water in staat is energetische ladingen in haar moleculaire structuur op te slaan. Zijn foto’s van ijskristallen zijn wereldberoemd en zijn boek over de experimenten die hij met de draagkracht van watermoleculen deed, is een bestseller over de hele wereld. Feitelijk toont Emoto de intelligentie aan van water, want water blijkt ook in staat een bepaalde menselijke emotie vast te houden. Het verschil in de ijskristallen van een meertje waar omheen door boeddhistische monniken is gemediteerd, is vóór als wel ná deze meditatie volledig veranderd.
 
Dokter Tinus Smits, vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog dagelijks vruchten af!
 
Vaccinatie-ontstoringen
We kennen allemaal het werk van de inmiddels overleden Nederlandse arts Tinus Smits. Ken je het niet dan raden we je aan kennis te nemen van het levenswerk van deze erudiete pionier. Zijn werk is indrukwekkend, vooral op het gebied van de ontstoringen, veelal bij kinderen, van de schadelijke effecten van vaccinaties. Jazeker, je hoort het goed.. De schadelijke effecten op het lichaam die door vaccinaties worden toegebracht. De arts en homeopaat dokter Tinus Smits ontdekte zo’n 25 jaar geleden in eerste instantie bij kinderen dat er een duidelijke relatie was tussen de toegediende vaccinaties en diverse keel-, neus- en oorklachten, maar ook huidklachten en (matige) gedragsklachten bij baby’s, peuters en kleuters. Daarin was hij niet alleen, want ook de Haarlemse huisarts Dr. Hans Moolenburgh Sr. kwam achter dit verband.
 
Dr. Hans Moolenburgh: “Met dit boek heeft u één van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw in handen, daar durf ik mijn reputatie om te verwedden! Er wordt over autisme gesproken als een mentale ongeneeslijke afwijking, een uit de genen voortkomend noodlot. Maar dr. Tinus Smits noemt het echter een ‘aandoening’, die met met de juiste aanpak enorm kan verbeteren en zelfs geheel kan genezen..! Ik kan het weten, wan één van zijn dankbare leerlingen ben ikzelf. En ik zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden.”
 
Tinus Smits kwam in aanraking met homeopathie, doordat hij werd getriggerd door het optreden van deze vaccinaties-symptomen bij zijn eigen zoon Erwan. Deze zoon kreeg namelijk al op het einde van zijn eerste levensjaar last van astmatische bronchitis, die werd genezen door een homeopathische behandeling, maar pas nádat de huisarts en de kinderarts al verschillende antibioticakuren zonder succes hadden ‘uitgeprobeerd’. Nieuwsgierig van nature, kocht Tinus het boek ‘Organon der geneeskunst’ van Dr. Samuel Hahnemann en begon dit te lezen, waarna hij hier dusdanig gefascineerd in raakte, dat hij homeopathie ging studeren. Vooral die kinderen waarbij alle hoop door ouders en de gezondheidszorg was opgegeven, werden door Tinus Smits weer ‘gereanimeerd’ met zijn behandelwijze. Die bestond er puur uit, dat Tinus Smits, homeopathische verdunningen toediende van de vaccins, die deze baby’s en peuters hadden gekregen. Deze werkwijze is natuurlijk helemáál tegen het zere been van de grote farmaceuten en starre wetenschappers.. Zowel de schadelijkheid van vaccinaties, als de werking van homeopathie werd hiermee echter opnieuw bewezen.
 
En in de dertig jaar dat hij werkzaam was als homeopaat, was hij getuige van de explosieve toename van het aantal autistische kinderen. Tijdens zijn behandelingen en onderzoek heeft hij meer dan 300 autistische kinderen kunnen behandelen en in veel gevallen kregen de ouders hun kinderen 100% genezen verklaard. Hun ervaringen – en zijn ontdekkingen – staan opgetekend in het hoopgevende boek: ‘Autisme, de wanhoop voorbij’.
Kijk hier op WantToKnow naar artikelen over het werk van Tinus Smits. (hier en hier)
 
"Hoe het zover kon komen en
hoe  homeopathie gewoon ook
door ‘beroemde mensen’ wordt gebruikt"
 
Het is bekend dat John Rockefeller, de grote financier en ‘evil root’ achter de Big Pharma-industrie, nooit zonder zijn lijfarts op reis ging. Maar dat deze dokter een geschoolde homeopatisch arts was, is veel minder bekend. Met andere woorden, John Rockefeller gebruikte zijn eigen, op aardolie gebaseerde, chemische medicijnen niet.. Maar dat was kennelijk wel goed genoeg voor het pleps, zodat hij daar zijn fortuin verder mee kon uitbreiden..?
 
John D. Rockefeller, oliemagnaat en potentatisch alleenheerser. Onderdrukker van homeopathie als natuurlijke genees-wijze. Na de uitvinding van homeopathie door Hahnemann, werd deze toegepast door heel Europa en Noord-Amerika, gedurende 1850 – 1900. Hoewel John D. Rockefeller dus regelmatig homeopathie voor zich zélf en zijn familie gebruikte, zorgde hij ervoor dat zijn aandelen in de farmaceutische industrie geld waard bleven, door alles in het werk te stellen dat de -op petroleum gebaseerde- chemische medicijnen gebruikt bleven worden. Zo sneed het mes voor Rockefeller aan twee kanten, want hij was ‘s werelds grootste leverancier van aardolie. Rockefeller zorgde ervoor dat op de medische scholen en voor de licenties van traditionele genezers, homeopathie en kruidenleer op de achtergrond werd gedrongen. En vroeg in de jaren 1910 – 1920 werd de ‘American Medical Association’ (AMA) de belangrijkste besluitvormende instantie, die bepaalde welke medicijnen het label ‘betrouwbaar’ mochten dragen en welke niet.

En er waren er rond die eeuwwisseling nog zo’n 43% van de medische scholen in de VS die homeopathie onderwezen; op dit moment zijn er nog maar bijzonder weinig scholen die zich specialiseren in homeopathie. Alle door de Rockefeller foundation erkende medische scholen, onderwezen farmaceutische geneeskunde.. En de homeopathie, de zachte, natuurlijke wijze van genezen, verdween naar de achtergrond. Het was precies hetzelfde kunstje dat Rockefeller geflikt had met zijn aardolie. Want toen er sprake was van de opkomst van alcohol als verbrandingsvloeistof, in o.a. auto’s, zorgde hij ervoor dat deze alcohol onterecht in een bijzonder slecht daglicht kwam te staan, en uiteindelijk aardolie, ZIJN aardolie het won. (zie hier op de site!)
Voor meer over deze achtergronden van homeopathie, kijk op de site van Natural News.
Maar is het toeval dat er toch zoveel bekende personen (en vooral langlevenden..) zijn die homeopathie gebruiken. Dat vroeg Dana Ullman zich af, toen hij het boek schreef  ‘The Homeopathic Revolution: Why Famous People & Cultural Heroes Choose Homeopathy’.

Wist je dat 11 Amerikaanse presidents, 7 pausen, Charles Darwin, David Beckham, Tina Turner en Moeder Theresa allemaal baat hadden bij homeopathie? En er lovend over spraken en het mensen aanraden ook te gebruiken?
Mensen die homeopathie gebruiken horen bij de culturele reuzen uit de geschiedenis en van vandaag. Er zijn namelijk goede redenen dat zoveel succesvolle en beroemde mensen de laatste 200 jaar homeopathie hebben gebruikt en er lovend over gesproken hebben..! In zijn boek staat een aantal verbazingwekkende levensverhalen van deze mensen in relatie tot het gebruik van homeopathie.
Het boek gaat uitgebreid in op de voorkeur van al deze mensen voor homeopathische medicijnen. En zouden ze dat doen als homeopathie nep was, of niet zou werken..? Stel je voor dat ze geen homeopathie gebruikt zouden hebben.. Had bijvoorbeeld dan Charles Darwin zijn boek ‘The Origin of Species’ kunnen schrijven. Darwin kreeg homeopathie, volgens zijn eigen brieven, van scheepsarts Dr. Gully.
 
Talloze wetenschappers en conventionele doktoren roepen bijzonder positieve dingen over homeopathie. Hieronder zijn Sir William Osler (de ‘vader van de moderne geneeskunst’), Emil Adolph von Behring, MD (de ‘vader van immunologie’), August Bier, MD (de ‘vader van de ruggeprik anesthesie’), C. Everett Koop, M.D. (voormalig hoofdchirurg van het Amerikaanse leger) en Brian Josephson, PhD. (Nobel Laureate & Cambridge professor). Wist je dat minstens 11 Amerikaanse presidenten homeopathie gebruikten en/of homeopathisch onderzoek op intensieve wijze sponsorden..? Dit waren de presidenten Lincoln, Tyler, Hayes, Garfield, Arthur, Harrison, McKinley, Coolidge, Harding, Hoover, & Clinton. Ook Tony Blair, oud premier van het UK, gaf altijd te kennen dat hij een voorkeur had voor homeopathie. Er zijn veel leiders van spirituele en kerkelijke gemeenschappen die de voorkeur hebben voor homeopathische medicijnen. Hieronder zijn 7 pausen, veel rabbi’s en moslimleiders. Maar ook veel Oosterse spirituele leiders. Veel van de grote Amerikaanse literaire fenomenen schreven over de zegeningen van homeopathie, waaronder we aantreffen: Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, Louisa May Alcott, Nathaniel Hawthorne, and Mark Twain. En uiteraard zijn er ook veel Europese literaire grootheden die homeopathie een warm hart toedroegen, zoals Goethe, Sir Arthur Conan Doyle, Lord Alfred Tennyson en George Bernard Shaw.
 
"An open mind is all that it takes to let the light in"
Ook sportgrootheden scheppen op over het gebruik van homeopathische middelen voor hun algehele welbevinden en gezondheid. Hieronder zijn voetballer David Beckham, tennisspelers Martina Navratilova en Boris Becker en zo zijn er nog veel meer. Ook op het gebied van de muziekcomponisten vinden we homeopathie-symphatisanten. Hieronder o.a.Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Chopin, Sir Yehudi Menuhin, Cher, Tina Turner, Paul McCartney, George Harrison, Pete Townshend, Annie Lennox, Bob Weir, Paul Rodgers, Axl Rose, Moby, Jon Faddis, and Dizzy Gillespie. En last but not least de film- en tv-sterren die homeopathie als favoriete geneesmiddel keizen. Wat dacht je van Sarah Bernhardt, Douglas Fairbanks, Marlene Dietrich en John Wayne. Of de huidige sterren waaronder Catherine Zeta-Jones, Lesley Ann Warren, Pamela Anderson, Jane Seymour, Suzanne Somers, Lindsay Wagner, Michael York, Dr. Phil and Robin McGraw, Priscilla & Lisa Marie Presley, Jennifer Aniston, Jade Jagger, Tobey Maguire en  Orlando Bloom. Je bent dus in beroemd en bekend gezelschap als ook jij aan homeopathie de voorkeur geeft boven de zogenaamde ‘reguliere’ chemisch-farmaceutische middelen.
 
Tot slot, de micro-kosmos
In de omgeving van het atoom komt materie al heel dicht in de buurt van een energetisch ‘uitdrukking’..  En je weet dat deze wereld van kleinste deeltjes een uitermate verbazingwekkende is, die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Deeltjes hebben er geen ‘afmetingen’ meer, ze worden alleen nog maar gezien als een soort energiepakketjes.De nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen op dit terrein, bijvoorbeeld op het gebied van de Nano-technologie, toont aan dat deeltjes zelfs, naarmate ze kleiner worden, krachtiger eigenschappen krijgen en heftiger reacties teweeg brengen. De logica en de natuurkundige wetten van onze grote wereld gelden niet in deze microkosmos.. Een deeltje kan zelfs, zo toont natuurkundig kwantum-onderzoek aan, op twee plaatsen tegelijk zijn!  Feitelijk zijn we in een laatste stadium van de oude wetenschap aangeland.  En feitelijk is alles, maar dan ook álles in onze wereld, terug te voeren tot de kleinste deeltjes van de microkosmos, die dus geen’ materie’ meer zijn. Ergo: alle materie is energie…!
 
Laten we ook even een homeopathische huisarts aan het woord, zodat het allemaal niet blijft bij theorie.. (het tweede deel van het interview met Dr. Gio Meijer, vind je hier).
 
Informatie over homeopathie
We kunnen ons voorstellen dat je een beetje horendol wordt van de welles/nietes-spelletjes van de anti-kwak-mensen en je eigen mening wilt funderen. Dat is niet meer dan een gezonde opstelling.. Er is op het internet heel veel gedegen informatie te vinden over homeopathie, niet in de laatste plaats op Nederlandse sites. Kijk hieronder het artikel ook eens naar de boekentips rondom het thema ‘homeopathie’. Wij raden je in ieder geval aan, indien je interesse dieper gaat dan er zo nu en dan over lezen, je op de gratis nieuwsbrief te abonneren van deze site Hpathy.com. Zij schrijven en plaatsen over werkelijk alles wat te maken heeft met homeopathie. Of het nu om boeken gaat, of over artikelen rondom homeopathie, over links naar andere relevante websites of dierenhomeopathie, het staat er allemaal op. Gewoon even doen, snuffel in ieder geval eens even rond.. Al was het alleen maar om reden van vertrouwen-in-homeopathie!
 
Tot slot: een lijvig wetenschappelijk rapport. Lovend over homeopathie, zonder fratsen. Download het rapport en lees het, als je nog steeds wantrouwend bent over homeopathie. Een uitgebreid rapport waarin bijna alle onderwerpen die met homeopathie te maken hebben aan de orde komen. Weliswaar Engelstalig, maar uit het rapport blijkt, zoals Professor Iris Bell het verwoordt:

“Bewijs voor de werking van homeopathie, afkomstig van tal van laboratoria, technologieën en onderzoekers, is overweldigend”.